Gjatë periudhes, së shekullit të parë, Palestina ishte e pushtuar nga Romakët. Gjatë kësaj periudhe, feja Çifute ishte e përbërë nga shumë komunitete fetare ( Sekte ). Roli aristokratik i Saducenjve është përfaqesimi me i mirë nga te gjithë të tjerët. Prifti I Madh nga Tempulli I Jeruzalemit ishte rekrutuar nga kjo detyrë priftërore. More