Geto-Daków “najbardziej Chrobrego i Targi trackie plemię”

3 Comments

Geto-Daków “najbardziej Chrobrego i Targi trackie plemię”

Coraz więcej głosów twierdzi, że reprezentuje “historię” naszego multi-tysiącletniego narodu, przywołuje echa w to, co jest coraz bardziej odczuwalne i słyszał, że Geto-Daków były polygamist ludzi, jedzenia mięsa i co najgorsze, były wysokie konsumentów alkoholu .

Aby udowodnić raz na zawsze, że Geto-Daków, germańskie, bałtyckie i celtyckie ludzi, podobnie jak inne plemiona trackie, nie konsumenci alkoholu, tylko dlatego, że diddnt wiedział, wszelkie napoje alkoholowe poza “napój bogów” nazywa miodu (Hydromel w języku francuskim, hiszpańskim Hidromiel, Idromele w języku włoskim, Hydromel w języku portugalskim, angielskim Mead, miód w języku rosyjskim, polskim, norweski, szwedzki, duński, Med w języku ukraińskim, niemieckim Met, Medovina w ceho-słowacki, serbo-chorwacki, Słowenia i Węgry-ur Ezti w baskijski, Sima w języku fińskim, Hydromeli w klasycznej łacinie, Midus w języku łotewskim) będziemy cytatem ważne źródło historyczne z I wieku naszej ery.

Valkyrie Mając Drinking Horn

Dziewiąty kamień zdjęcie wieku od wyspy Gotlandii, Szwecja. Valkyrie z picia róg wita Odin, kiedy dotrze Valhalla okrakiem Sleipnir, jego osiem nogami konia, na którym będzie walczył w Ragnarok.

Najważniejsze dowody znajdujemy w “geografii” Strabon, szczególnie w Księdze VII Rozdział III:

Grecy sądzili, że Getae było trackie plemię. Żyli na obu brzegach Dunaju, mam na myśli zarówno Getae i Mysians również. Mysians Trakowie byli zbyt ale w chwili obecnej, ich nazwa Moesians; początki Mysians są z Moesians, które żyją wśród Lydianie, Phrygianie i trojanów.

Phrygianie same Bryges, trackie plemię, tak jak Mygdones, Bebrycians, Bithyni, Thyni a może Mariandynii too.

Wszystkie z nich opuściło szybkie Europie, ale Mysians pozostał na miejscu wraz z innymi Traków.

Moim zdaniem Poseidonios słusznie przypuszczać, że Homer oznacza o tej nazwie, Mysians w Europie (mam na myśli tych z Tracji), gdy mówi:

Jego oczy światło II wrócił z powrotem, aby zobaczyć

Kraj Traków zaludnionych przez tych, którzy ograniczenia sirepii,

A Mysians którzy walczą ze sobą z bliskiej odległości.

Poseidonios mówi, że Mysians są obecnie produktów mięsnych z szczególności wiary religijnej, tylko dlatego, że nie rosną zwierzęta. Żywią się z miodu, mleka i serów, mieszkających samotnie, jak się je nazywa pobożnych ludzi od bogów i capnobates.

Są Traków, które żyć bez dziewczyny, są powołani Założycieli. Są one uważane świętych, ze względu na ich cześć i żyć bez strachu. Poeta Homer nazywał ich “święte osoby zajmujące się dojeniem klaczy, które picie mleka, nie w życiu i najbardziej poprawne ludzi”. Są przydomek “bez życia”, zwłaszcza dlatego, że żyją bez dziewczyny, Homer się powiedzieć o wdowie, która jest tylko o połowę życia nazwał dom Protesilaos “pół” tylko dlatego, że był człowiekiem wdowy.

Mysians nazywane są “bojownicy z bliższej odległości”, ponieważ są niepokonani i doskonałe wojowników. W książce w rozdziale XIII  muszą być napisane “Moesians, bojownicy z bliższej odległości” zamiast Mysians

Z pewnością jednak jest to ryzykowne, aby zmienić tekst Homera, uważane za dobre przez tyle lat. Rzeczywiście, jest dużo bardziej wiarygodny, że zostali powołani z Mysians początku, a teraz zmienił nazwę na Moesians. Epitet “bez życia” może być raczej w sensie “wdowa” niż “unfeeder” lub “domami na wózkach.

I praktyki Pitagorasa, które mówią o powstrzymanie się od mięsa, pozostał dla nich jak dyktando Zamolxis.

O informacje, które mówią nam, że:

Krótko Deceneu sam został uznany za Boga, tak jak mówiłem, gdy rozmawialiśmy o Zamolxis. I na znak posłuszeństwa, ludzie Getae byli przekonani do cięcia winorośli i żyć bez wina. Nie możemy też podać dokładną lokalizację dla “Getae” jak nie wiem, czy tekst odniesienie do Tarabostes lub Comati.

Taraboste (szlachcic Daków)

Prawdopodobnie część Geto-Daków szlachta iść negatywny sposób, ale tylko z powodu brudnych greckich i rzymskich wpływów, a może właśnie dlatego Geto-Daków, którzy pozostali w twierdz nad Morzem Czarnym do administrowania terytoriów podbitych przez cesarza Burebista rozpoczęliśmy haniebne praktyki, upokarzających praktyk w północnych plemion Traków.

Daków comatus (Capillat)

Chciałbym zaznaczyć, że Odrysians i innych południowych plemion trackich, wino i przybierać różne substancje halucynogenne, takie jak grzybki, konopie, a nawet orientalne opioidów.

Wszystkie te fakty się później, ze względu na wpływ greckiego i później wpływów rzymskich i różne mythraic wpływy Orientu.

Dlatego też Geto-Daków i Moesians, Carpiani i Costobocii, a wszystkie “barbarzyńskich” plemion z północy na Dunaju, diddnt spożywać alkoholu, ale tylko miód pitny, ponieważ wszystkie “barbarzyńców” z północy. Te Tendencious oświadczenia wydane przed nasi przodkowie to tylko kilka ataków, które mają jeden zamiar: zwyrodnienie naszych przodków wielkie i boskie, Geto-Daków, “najbardziej odważnych i sprawiedliwych trackie plemię”!

Trackich wojowników

Nasi wrogowie polygam, dużych odbiorców alkoholu i narkotyków, wydają się być zazdrosny o naszych przodkach i ich święte życie, jak również o ich boskie pochodzenie.

Pomnik Burebisty w Călăraşi

Pomnik Burebisty w Orăştie

Pomnik Decebalus w Deva

Decebalus na Kolumna Trajana

Kogaion

Geto-Dacians “The most Brave and Fair Thracian tribe”

Leave a comment

steagcolor

More and more voices claiming to represent “history” of our multi-millennial nation, evokes an echo in what is increasingly felt and heard, that the Geto-Dacians were polygamist people, eating meat and the worst of all, were high consumers of alcohol.

herm07

To demonstrate once for all that the Geto-Dacian, Germanic, Celtic and Baltic people, like other Thracian tribes, were not consumers of alcohol, just because they diddnt knew any alcoholic beverage outside of “The Drink of Gods” “called mead (Hydromel in French, in Spanish Hidromiel, Idromele in Italian, hydromel in Portuguese, English Mead, miód in Russian, Polish, Norwegian, Swedish, Danish, Med in Ukrainian, German Met, Medovina in ceho-Slovak, Serbo-Croatian and Slovenia-ur Ezti in Basque, Sima in Finnish, Hydromeli in classical Latin, Midus in Latvian) we will quote an important historical source of the I century AD.

hornbearerr

Valkyrie Bearing a Drinking Horn

ninth-century-picture-stone-from-the-island-of-gotland-sweden-a-valkyrie-with-a-drinking-horn-greets-odin-as-he-arrives-at-valhalla-astride-sleipnir-his-eight-legged-horse-on-which-h

Ninth-century picture stone from the island of Gotland, Sweden. A valkyrie with a drinking-horn greets Odin as he arrives at Valhalla astride Sleipnir, his eight-legged horse, on which he will fight at Ragnarok.

The most important evidence we find in “Geography” of Strabon, specifically in the Book VII of Chapter III:

“[…] Greeks considered that Getae were a Thracian tribe. They lived on both banks of Danube, I mean both Getae and Mysians as well. Mysians were Thracians too but in present time, their name is Moesians; the origins of Mysians are from Moesians, which live among Lydians, Phrygians and Trojans.

Phrygians themselves are Bryges (Briges), a Thracian tribe, like Mygdones, Bebrycians, Bithyni, Thyni and maybe Mariandynii too.

All of them left quick Europe, but Mysians remained on place together with the other Thracians.

My opinion is that Poseidonios correctly assumed that Homer designates with this name, Mysians, in Europe (I mean those from Thrace) when he says:

His eyes light ii returned back to see

The Country of Thracians populated by those who curb sirepii,

And Mysians who fight each other from close distance. […]

Poseidonios says that Mysians are out of meat products from a particular religious faith, just because they don’t grow animals. They feed with honey, milk and cheese, living alone, as they are called pious men from gods and capnobates.

1459502894_13f6177d02

There are Thracians which live without girls, they are called Founders. They are considered saints, because of their honor and live without fear. Poet Homer called them “holy milkers of mare, which drink milk, without life w and the most correct people”. They are nicknamed “without life” especially because they live without girls, Homer himself say about widowhood that is only a half life as he called the house of Protesilaos “half” just because he was a widow man.

Mysians are called “fighters from closer distance” because they are undefeated and excellent warriors. In the book of the XIII chapter (the Iliad) it must be writen “Moesians, fighters from closer distance” instead of Mysians (claim Poseidonios) .

But certainly, it is foolhardy to change the text of Homer, considered good across so many years. Indeed, it’s much more believable that they were appointed from the beginning Mysians and now they changed the name in Moesians. The epithet “without life” could be rather in the sense of “widow” than the “unfeeder” or “with houses on carts. […]

And the practice of Pythagoras which say to abstain from meat, remained for them as a dictation from Zamolxis. […]

About the information that tell us that:

“Shortly Deceneu himself was considered as a God, as I said when I talked about Zamolxis. And in a sign of obedience, Getae people were convinced to cut vine and to live without wine […]” we cant specify the exact location for these “Getae” as we dont know if the text make reference to Tarabostes or Comati.

dac03

Taraboste (Dacian nobleman)

Probably a part of Geto-Dacian nobility go negative way, but just because of dirty Greek and Roman influence, or perhaps just because the Geto-Dacians who remained in the fortresses on the Black Sea to administer the territories conquered by the emperor Burebista began this shameful practice, a humiliating practice for the northern tribes of Thracians.

dac04

Dacian Comatus (Capillat)

I’d like to mention that the Odrysians and other southern Thracian tribes, drink wine and take various hallucinogens substances such as magic mushrooms, hemp (weed, cannabis), or even oriental opioids.

All these facts came later, due to influence of Greek and later the Roman influence, and various mythraic influences from Orient.

Therefore, the Geto-Dacians and Moesians, Carpiani and Costobocii, and all the “barbarian” tribes from the north of Danube, diddnt consume alcohol, but only mead as all “barbarians” from North. These Tendencious statements released against our ancestors are just some attacks which have a single intention: degeneration of our great and divine ancestors, the Geto-Dacians, “The most brave and fair Thracian tribe” !

thracian1

Thracian warrior

Our polygam enemies, large consumers of alcohol and drugs, seem to be envious on our ancestors and their sacred lives, as well about their divine origin.

statuie-decebal-deva

Decebal

Article written by Kogaion

Limba pelasgilor

1 Comment

 1.LIMBA PELASGILOR DUPA TRADITIUNILE BIBLICE SI HOMERICE

 • In cele mai vechi timpuri ale migratiunii tri­burilor
  pastorale pelasge, limba nationala a acestui popor era
  raspîndita peste partea cea mai mare a Asiei de apus, a
  Europei si a Africei de nord.

 

 • Dupa detronarea lui Saturn, însa, vechea limha nationala a
  pelasgilor începe a se dife­rentia în rnai multe dialecte. De
  o parte, exten­siunea cea enorma a populatiunilor pastorale
  pelasge, iar, de alta parte, amestecul lor cu elemente de alte
  rase, cu popoare supuse si tributare, avu de consecinta
  formarea mai multor idiome pelasge.

 

 • Dupa traditiunile religioase ale ebreilor, a existat pîna la
  întemeierea Babilonului ­numai o singura limba uzuala peste
  Intreg pa­ întul.
 •  

  • „Si era peste tot pamantul o singura limba, si vorbire”
   – ne spune cartea I a lui Moise. In timpurile aceste, o parte
   din generatiunile lui Noe plecînd spre rasarit aflara o cîmpie
   in pamîntul Sinar si zisera: haideti sa zidim o cetate si un
   tron cu vîrful pînä la ceriu si sa ne facem nume.

   

  • Atunci Iova (Iehova) se po­gori ca sa vada cetatea si turnul.
   „Si Iova zise: iaca un singur popor este si toti o limba
   au si ce incepura a face… Veniti dar sa le amestecam acolo
   limba lor, ca ei sa nu înteleaga unul limba celuilalt. Si
   astfel îi împrastie pe ei de acolo peste fata a tot
   pamîntul…, cä Iova acolo amesteca limba a tot pamîntul”.

   

  • Din punct de vedere istoric, Iehova din re­ligiunea ebreilor
   sau Iova in cele mai bune texte biblice, reprezinta pe Jupiter
   sau Iovis al dinastiei divine, pe Iova sau Iov imparatul din
   cîntecele epice române.

   

  • Mestecarea limbelor coincide asadar, dupa traditiunea
   mozaica, cu detronarea lui Saturn, cu risipirea titanilor si a
   gigantilor si cu ridi­ carea elementelor meridionale în contra
   domi­natiunii politice a pelasgilor de nord.

   

  • Insa date mai pozitive istorice despre limba cea veche a
   pelasgilor incepem sa avem numai din timpurile lui Homer.

   

  • „In orasul cel mare al lui Priam”, ne spune Iliada,
   „se aflau multi, cari venise în ajutoriul troianilor din
   diferite tinuturi departate, unii de o limba, altii de alta
   limba”…2. „In oastea troianilor nu era numai o singura
   strigare de razboi si un singur grai, ci limba era mestecata,
   fiindca venise luptatori chemati din multe tinuturi” .

   

  • Homer mai aminteste, în particular, de limba a doua popoare
   pelasge. Locuitorii din Caria, în Asia Mica, ne spune dînsul,
   vobeau o limba barbara, iar pelasgii din Lem­nos (sintii)
   aveau o limba salbatica, rustica adeca tot barbarä.

   

  • 2. PELASGII, DUPA HERODOT, VORBEAU O LIMBA BARBARA

  • Alte notite istorice despre limba cea veche a pelasgilor le
   avem la Herodot.

   

  • „De ce limba s-au folosit pelasgii”, scrie dînsul,
   „eu cu siguranta nu pot sa afirm ; dar daca ne este
   permis sa facem o concluziune dupa pelasgii ce mai exista si
   astazi în orasul Crestonia deasupra tursenilor (în partea
   orien­tala a Macedoniei, lînga mare) si cari locuiau odata în
   regiunea numitä astazi Thessaliotis. . . . de asemenea, daca
   vom avea în vedere limba pelasgilor, cari au întemeiat orasele
   Placia si ,Scylace din Hellespont si cari loeuise mai înainte
   laolalta cu athenienii, atunci vom putea face concluziunea ca
   pelasg ii s-au folosit de o limba barbara. . .

   

  • În ce priveste însa neamul hellenilor, acestia înca de la
   începuturile lor s-au folosit întotdeuna de aceeasi limba,
   însa diferita de a neamului pelasg… Pelasgii însisi erau un
   popor de neam barbar” .

   

  • Herodot vorbeste aici dupa cum vedem, nu­mai de pelasgii cari
   locuise odata pe teritoriul Elladei si de coloniile acestor
   pelasgi, stabilite pe tarmurii de nord ai Marii Egee. Rezulta,
   asadar, din notitele ce le aflam la Homer si la Herodot, ca
   limba barbara, ce o vorbeau pelasgii de pe teritoriul Elladei,
   era o limba externa.

   

  • Masa cea mare a natiunii barbarilor o for­mau populatiunile
   pelasge din nordul fron­tierelor grecesti, cu deosebire insa
   cele din nordul Istrului de jos si al Marii Negre.

   

  • Aceeasi numire etnica si geoarafica o adop­tase si romanii.

   

  • In primele timpuri ale Imperiului Roman se întelegea sub
   numele de Barbaria, Barbaricum, Barbaricum solum si terra
   Barbarorum teri­toriul cel vast al Europei din nordul Istrului
   pîna la Ocean si pîna la frontierele Asiei.

   

  • Traian, scrie Sextus Rufus, a cucerit Dacia, care era situatä
   pe pamîntul barbariei si a prefacut-o în provincie .

   

  • Intreg pamîntul cel vast al Scytiei, cupins între Dunarea de
   jos si Lacul Meotic, se numea, dupa Isidor, terra barbarica .

   

  • Partile de rasarit ale Mesiei sînt numite la Ovidiu barbariae
   loca si barbara terra . La Ammian, toate tarile din nordul
   Pannoniei fi­gureaza sub numele de Barbarorum terrae,
   Bar­baricum si Barbaria .

   

  • 3. CARACTERUL ETNIC AL LIMBEI BARBARE VECHI

  • Venim acum la una din cele mai importante cestiuni cu privire
   la limba pelasgilor, si anume: cari erau caracterele limbei
   barbare, dupa ideile celor vechi ?

   

  • Autorii romani au început a face, înca din timpurile lui
   Cicero, o deosebire mai clara între limba barbara si limba
   peregrina.

   

  • Expresiunile de: barbare loqui si peregrinitas ne apar în
   literatura clasica latina ca doua con­ceptiuni cu totul
   diferite.

   

  • Dupa Quintilian, caracterele modului de vor­bire barbar erau
   urmatoarele: se adaugau la cuvintele latine, ori se lasau
   afara, unele litere sau silabe, ori în fine, se schimba o
   litera cu alta, sau se stramuta din locul sau .

   

  • Dupa Isidor din Sevilla, se numea barbarism modul de vorbire
   al gintilor barbare, cari nu .stiau sa pronunte cuvintele
   latine în toata in­tregimea lor. Erau barbarisme cuvintele
   latine corupte, fie prin literele ce le contineau, fie prin
   sunetul cu care se pronuntau . Cuvintele numite de autorii
   romani „bar­bare” erau, asadar, cuvinte de origine
   latina, insa forma lor era mai lunga, ori mai scurta; uneori
   literele erau dislocate, ori se pronuntau cu alte sunete.
   Peste tot, autorii romani considerau ca limba barbara idiomele
   populatiunilor de rasa pe­lasga, din Africa, Hispania, Gallia,
   Germania de nord, Rhetia, Dacia, Sarmatia meridionala,
   Thracia, Macedonia, Mesia si Illyric, în care se mai cuprindea
   Pannonia, Noricul si Vindelicia Inca in timpurile lui Enniu
   (239-169 î.e.n.), limba nationala a populatiunilor din
   Peninsula Iberica era considerata ca o limba romana corupta –
   Hispane non Romane loqui – cu toate ca romanii de abia în
   timpurile aceste intrara pentru prima oara cu legiunile lor în
   Peninsula Pyreneica. Ca barbari, erau considerati si gallii,
   iar limba lor, „Gallicus sermo”, era privita ca o limba
   rustica romana.

   

  • De asemenea, se vorbea in partile de nord ale Germaniei o
   limba barbara latina. Drus, fiul adoptiv al lui August, ne
   spune Sue­toniu, cutreierase cu legiunile romane aproape
   intreaga Germania si el nu inceta sä urmareasca incontinuu pe
   germani pîna în momentul cînd ii iesi inainte o femeie
   barbara, care vorbindu-i in limba latina îl dojeni sa nu
   indrazneasca a merge mai departe .

   

  • Sarmatii formau unul din popoarele cele mari „barbare”
   . Mesienii erau numiti „Barbari Barbarorum.” Bessii, pe
   cari Florus îi numeste „Thracum maximus populus”, aveau
   aceleasi insemne mi­litare si aceleasi obiceiuri ca romanii ;
   erau lnsa priviti ca „barbari” si „barbarus
   populus”.

   

  • Toate aceste populatiuni, dupa cum vom vedea îndata, aveau o
   limba nationala barbara latina.

   

  • Senatul roman, dupa cum ne spune Cicero, însarcina adeseori
   pe augurii barbarilor sa cer­ceteze si sa-si dea parerea daca
   auspiciile mai importante ale consulilor romani s-au facut în
   conformitate cu prescriptiunile vechi reli­gioase .

   

  • 4. LIMBA LATINA CONSIDERATA CA LIMBA BARBARA

  • Aceleasi idei despre caracterul latin al limbii barbare le
   aveau si grecii.

   

  • Ei numeau pe romani barbari, nu pentru ca erau inferiori
   grecilor în civilizatiune, dar fiindca apartineau, dupa
   origine si dupa limba, la familia popoarelor barbare.

   

  • „Grecii”, scrie Pliniu, „ne numesc si pe noi
   barbari si ne insulta cu cuvinte mult mai spur­cate de cum
   insulta pe Opici” .

   

  • De asemenea, ne spune Papa Nicolae I într-o scrisoare
   adresata la a. 865 împaratului bizan­zin Michail III, ca
   grecii numeau limba latina o limbä barbara si scita . In
   istoria lui Polybiu, romanii figureaza sub numele de
   „barbari” . Dionysiu din Halicarnas numeste pe sicilieni
   popor barbar, iar dupa Diodor Sicul, limba sicilienilor vechi
   era o limba „barbara”.

   

  • Insa nu numai grecii, dar si autorii romani din timpurile
   clasice, considerau limba latina poporala sau rustica ca o
   limba barbara. Plaut (sec. II a.c.) numeste pe Neviu
   „poetam barbaru.m”‘ si întrebuinteaza cuvintele de:
   Barbaria pentru Italia si „barbaricae urbes” pen­tru
   italieni.

   

  • Quintilian scrie: „adeseori teatrele si gloatele din
   circ fac exclamatiuni în limba barbara”‘, adeca vulgara. Tot
   astfel si Cicero numeste barbaries domestica limba poporala,
   ce se vor­bea in casele cetatenilor romani .

   

  • Cetatenii din Brundusiu, scrie Gelliu, îsi adu­sese din Roma
   un profesor de limba latina; insa acesta citea pe Virgiliu
   într-un mod bar­bar si ignorant .

   

  • Limba barbara avea, asadar, dupa autorii romani caracterele
   limbei latine vulgare sau rustice. Gelliu constata, de
   asemenea, ca limba barbara era una si aceeasi cu limba latinä
   rustica.

   

  • „Cind zicem astazi”, scrie dinsul, „ca cineva
   vorbeste o limba barbara, aceea nu este altceva decît limba
   rustica” .

   

  • 5. LIMBA PEREGRINA

  • Limba barbara era cu totul diferita de limba asa-numita
   peregrina (peregrinitas). Dupa ideile autorilor romani, limba
   barbara era o limba negramaticala, o limba rustica, pe care o
   vorbeau populatiunile autohtone din celelalte provincii ale
   Europei, Africei si Asiei, de aceeasi origine nationala cu
   romanii.

   

  • Limba peregrina însa era limba unui popor strain de
   nationalitatea romana. Cieero caracterizeaza aceste doua
   genuri de limba prin cuvintele : „rustica asperitas” si
   „peregrina insolentia” .

   

  • Grecii nu erau socotiti între barbari. Ei erau peregrini si
   limba lor peregrina. Astfel Quintilian face deosebire între
   limba rustica si limba peregrina. Pe cea dintîi o atribuie
   barbarilor, iar pe a doua grecilor . La Ovidiu aflam aceeasi
   separatiune: între greci (Graii) si între barbari (barbara
   turba).

   

  • Tot astfel scrie Plato: grecii toti sînt din aceeasi familie
   si înruditi între sine, iara fata de barbari, ei sînt straini
   si nu sînt de acelasi neam . De notat ca dupa Herodot,
   pelasgii nu faceau parte din aceeasi familie etnica cu grecii,
   si el considera limba pelasgilor cu totul deosebita de a
   grecilor .

   

  • 6. LIMBA LATINA BARBARA NUMITA SI „LINGUA PRISCA”

  • Cea mai veche limba latina, ne spune Isidor, a mai fost
   numita de unii autori si lingua prisca, adeca limba batrana.

   

  • „Limba prisaca”, scrie dansul, „a fost aceea de
   care s-au folosit locuitorii cei mai vechi ai Italiei în
   timpurile lui Ianus si Saturn,. Aceasta limba însa nu avea
   forme regulate si stabile. dupa cum se poate vedea din
   carminele saliare” . De asemenea, scrie Festus: „Prisci
   Latini au fost aceia cari au existut inainte de inte­meierea
   Romei “.

   

  • Limba prisca, asadar, care se vorbise, dupa traditiunile
   vechi, în timpurile lui Ianus si Saturn, nu se formase în
   Italia. Ea a fost limba triburilor pastorale, arimice si
   latine, ce se vorbise în timpurile marelui imperiu pelasg, si
   era astfel identica cu limba barbara veche.

   

  • Aceasta rezulta si din împrejurarile, ce ni le comunica
   Cicero, ca senatul roman însarcina la diferite ocaziuni pe
   augurii barbarilor sa cerceteze si sa-si dea parerea daca
   consulii ro­mani au fäcut auspiciile lor dupa toate formele
   prescrise de vechea religiune .

   

  • Inca, încet cu încetul, sub curentul ideilor grecesti, limba
   prisca fu considerata in Itlaia ca o limba nenobila, barbara,
   nedemna de poporul roman, si astfel eliminata din uzul
   literar. Ea ramase însa si mai departe limba cîntecelor
   religioase vechi, fiindca textele aces­tor cîntece erau
   consecrate prin un uz antic religios si nu se mai puteau
   schirnba .

   

    

    

 Text din “Dacia Preistorica” de Nicolae Densusianu