Geto-dakët “Fisi më i drejtë dhe i guximshëm Trak”

Leave a comment

Gjithnjë e më shumë zëra që pretendojnë të përfaqësojnë “historinë” shumëvjeçare të vendit tonë, ngjallin një jehonë interesante në atë qëështë ndjerë e dëgjuar gjithnjë, se Geto-Dakët ishin njerëz poligamistë, hanin mish dhe më e keqja nga të gjitha ishin konsumues të mëdhenj të alkoolit. More

Geto-dakët “Fisi më i guximshëm dhe i drejtë Trak”

Leave a comment

Më tepër e më tepër zëra pohojnë të paraqesin “historinë” e kombit tone shumë-mijëvjeçarësh, ndjell një jehonë në atë që është ndjerë gjithnjë dhe është dëgjuar, që Geto-Dakët ishin njerëz poligamist, që kanë ngrënë mish dhe më e keqja konsumues të alkoolit.

Për të demonstruar një herë për të gjithë që popujt Geto-Dak, Gjermanik, Kelte dhe populli i Balltikut, si fise të tjera trake, nuk ishin konsumues të alkoolit, vetëm sepse ata nuk e dinin ndonjë pije alkoolike përveç “Pijes së zotave” të quajtur verë mjalti (Hydromel në frëngjisht, në spanjisht Hidromiel, Idromele në italisht, hydromel në portugalisht, anglisht mead, miód në rusisht, polonisht, norvegjisht, suedisht, danisht, Med në ukrainisht, Met gjermane, Medovina në çeko-sllovake, serbo-kroate dhe Slloveni-ur, Ezti në Baske, Sima në finlandisht, Hydromeli në gjuhën latine klasike, Midus në letonisht) ne do të japin kuotën e tyre një burim i rëndësishëm historik i shekullit të I pas Krishtit.

Evidenca më e rëndësishme që ne e hasin më “Gjeografinë” e Strabonit, veçanërisht në Librin VII të Kapitullit III:
“[…]Grekët konsideronin që Getae ishin një fis Trakas. Ata jetonin në të dy brigjet e Danubit, dua të them që të dy Getae si dhe Mysianët. Mysianët ishin gjithashtu Trakë, por në kohën e tashme, emri i tyre është Moesians, origjina e Mysians janë nga Moesianët, që jetojnë midis Lydianëve, Frygjianëve dhe Trojanëve.Frygjianët vet janë Bryges (Ura), një fis trakian Tral, sikurse Mygdonët, Bebrykianët, Bithyni, Thyni dhe ndoshta gjithashtu Mariandynii.
Të gjithë ata ikën shpejtë nga Evropa, por Mysianët mbetën në vend së bashku me Trakët tjerë.

Mendimi im është se Poseidoni supozoi drejt se Homerit i cakton me këtë emër, Mysianët, në Evropë (Unë them ata nga Trakë) kur ai thotë:

Sytë e tij dritë ii u ktheva prapë për të parë
Vendi i Trakëve e populluar nga ata që i frenonin sirepii,
Dhe Mysians që luftojnë njëra-tjetrën nga distancë e afërt. […]

Poseidoni thotë se Mysians janë jashtë produkteve të mishit nga një besim të caktuar fetar, thjesht sepse ata nuk i rrisin kafshët. Ata ushqehen me mjaltë, qumësht dhe djathë, jetojnë vetëm, siç quhen ata njerëz të devotshëm prej zotave dhe capnobates.

Ka Trakë që jetojnë pa vajzat, ata janë quajtur Themelues. Ata janë konsideruar shenjtorëve, për shkak të nderit të tyre dhe të jetuarit pa frikë. Poeti Homer i quajtur ata “qumështorët e shenjtë e pelës, e cila pi qumësht, pa jetës w dhe njerëzit më të saktë”. Ata janë të mbiquajtur “pa jete”, veçanërisht për shkak se ata jetojnë pa vajzat, Homeri vetë thonë vejani në lidhje me atë është vetëm një jetë e gjysmë që ai e quajti si shtëpinë e Protesilaos “gjysmë”, vetëm sepse ai ishte një njeri i ve.

Mysianët quhen “luftëtarë nga distancë më të afërt” sepse ato janë të pamposhtur dhe luftëtarë të shkëlqyer. Në librin e kapitullit XIII (e Iliada) se duhet të jetë shkruar “Moesianët, luftëtarët nga distancë më të afërta” në vend të Mysianëve (pretendim i Poseidonios).

Por me siguri, është i dalldisur për të ndryshuar tekstin e Homerit, duke u konsideruar i mirë në të gjithë kaq shumë vitesh. Në të vërtetë, është shumë më i besueshëm se ata ishin emëruar Mysianët në fillim dhe tani ata ndryshuan emrin në Moesianët. Epitetin “pa jete” mund të jetë më tepër në kuptimin e “ve” sesa “paushqyer” ose “me shtëpi në karrocat. […]

Dhe praktikën e Pitagorës që thonë se të abstenojnë nga mish, mbeti për ta si një urdhër nga Zamolxis. […]

Në lidhje me informatat që ata thonë neve:

“Menjëherë Deceneu vetë u konsiderua si një Zot, siç thashë, kur kam folur rreth Zamolxis. Dhe në një shenjë të bindjes, njerëzit Getae ishin të bindur për të shkurtuar hardhi dhe të jetojnë pa verë […]” ne nuk mund ta përcaktojmë vendin e saktë për këto “Getae” si ne e di në qoftë se teksti i referohet Tarabostes ose Comati.
Ndoshta një pjesë e fisnikërisë Geto-Dacian shkoni mënyrë negative, por vetëm për shkak të ndikimit të pista greke dhe romake, ose ndoshta vetëm për shkak Geto-Dakët i cili mbeti në fortesa në Detin e Zi që të administrojnë territoret e pushtuara nga Burebista perandori filloi këtë praktikë të turpshme, një praktikë poshtëruese për fiset veriore të Trakëve.

Do të doja të përmend se Odrysians dhe fiset e tjera jugore trake, pinin verë e dhe të merrnin substanca halucinogjene të ndryshme si kërpudhat magjike, kërp (farë e keqe, kanabis), apo edhe opioids orientale.
Të gjitha këto fakte erdhi më vonë, për shkak të ndikimit të greke dhe më vonë ndikimi romak, dhe ndikimet e ndryshme mythraic nga lindja.

Prandaj, Geto-Dakët dhe Moesians, Carpiani dhe Costobocii, dhe të gjitha nga fiset “barbare” në veri të Danubit, nuk konsumonin alkool, por verë mjalti vetëm si të gjithë “barbarët” nga Veriut. Këto deklarata tendencioze të lëshuara kundër etërve tanë janë vetëm disa sulme të cilat kanë një qëllim të vetëm: degjenerimi i paraardhësit tonë të madh dhe hyjnor, Geto-Dakët, ” Fisët më të guximshëm dhe të drejtë Trak”!

Armiqtë tanë poligam, konsumatorët i madh i alkoolit dhe drogës, duket të jetë ziliqar për paraardhësit tonë dhe jetën e tyre të shenjtë, si edhe në lidhje me prejardhjen e tyre hyjnore.

Artikulli u shkrua nga Kogaion – Përkthyer nga Ahmet Murati

Geto-Dacians “The most Brave and Fair Thracian tribe”

Leave a comment

steagcolor

More and more voices claiming to represent “history” of our multi-millennial nation, evokes an echo in what is increasingly felt and heard, that the Geto-Dacians were polygamist people, eating meat and the worst of all, were high consumers of alcohol.

herm07

To demonstrate once for all that the Geto-Dacian, Germanic, Celtic and Baltic people, like other Thracian tribes, were not consumers of alcohol, just because they diddnt knew any alcoholic beverage outside of “The Drink of Gods” “called mead (Hydromel in French, in Spanish Hidromiel, Idromele in Italian, hydromel in Portuguese, English Mead, miód in Russian, Polish, Norwegian, Swedish, Danish, Med in Ukrainian, German Met, Medovina in ceho-Slovak, Serbo-Croatian and Slovenia-ur Ezti in Basque, Sima in Finnish, Hydromeli in classical Latin, Midus in Latvian) we will quote an important historical source of the I century AD.

hornbearerr

Valkyrie Bearing a Drinking Horn

ninth-century-picture-stone-from-the-island-of-gotland-sweden-a-valkyrie-with-a-drinking-horn-greets-odin-as-he-arrives-at-valhalla-astride-sleipnir-his-eight-legged-horse-on-which-h

Ninth-century picture stone from the island of Gotland, Sweden. A valkyrie with a drinking-horn greets Odin as he arrives at Valhalla astride Sleipnir, his eight-legged horse, on which he will fight at Ragnarok.

The most important evidence we find in “Geography” of Strabon, specifically in the Book VII of Chapter III:

“[…] Greeks considered that Getae were a Thracian tribe. They lived on both banks of Danube, I mean both Getae and Mysians as well. Mysians were Thracians too but in present time, their name is Moesians; the origins of Mysians are from Moesians, which live among Lydians, Phrygians and Trojans.

Phrygians themselves are Bryges (Briges), a Thracian tribe, like Mygdones, Bebrycians, Bithyni, Thyni and maybe Mariandynii too.

All of them left quick Europe, but Mysians remained on place together with the other Thracians.

My opinion is that Poseidonios correctly assumed that Homer designates with this name, Mysians, in Europe (I mean those from Thrace) when he says:

His eyes light ii returned back to see

The Country of Thracians populated by those who curb sirepii,

And Mysians who fight each other from close distance. […]

Poseidonios says that Mysians are out of meat products from a particular religious faith, just because they don’t grow animals. They feed with honey, milk and cheese, living alone, as they are called pious men from gods and capnobates.

1459502894_13f6177d02

There are Thracians which live without girls, they are called Founders. They are considered saints, because of their honor and live without fear. Poet Homer called them “holy milkers of mare, which drink milk, without life w and the most correct people”. They are nicknamed “without life” especially because they live without girls, Homer himself say about widowhood that is only a half life as he called the house of Protesilaos “half” just because he was a widow man.

Mysians are called “fighters from closer distance” because they are undefeated and excellent warriors. In the book of the XIII chapter (the Iliad) it must be writen “Moesians, fighters from closer distance” instead of Mysians (claim Poseidonios) .

But certainly, it is foolhardy to change the text of Homer, considered good across so many years. Indeed, it’s much more believable that they were appointed from the beginning Mysians and now they changed the name in Moesians. The epithet “without life” could be rather in the sense of “widow” than the “unfeeder” or “with houses on carts. […]

And the practice of Pythagoras which say to abstain from meat, remained for them as a dictation from Zamolxis. […]

About the information that tell us that:

“Shortly Deceneu himself was considered as a God, as I said when I talked about Zamolxis. And in a sign of obedience, Getae people were convinced to cut vine and to live without wine […]” we cant specify the exact location for these “Getae” as we dont know if the text make reference to Tarabostes or Comati.

dac03

Taraboste (Dacian nobleman)

Probably a part of Geto-Dacian nobility go negative way, but just because of dirty Greek and Roman influence, or perhaps just because the Geto-Dacians who remained in the fortresses on the Black Sea to administer the territories conquered by the emperor Burebista began this shameful practice, a humiliating practice for the northern tribes of Thracians.

dac04

Dacian Comatus (Capillat)

I’d like to mention that the Odrysians and other southern Thracian tribes, drink wine and take various hallucinogens substances such as magic mushrooms, hemp (weed, cannabis), or even oriental opioids.

All these facts came later, due to influence of Greek and later the Roman influence, and various mythraic influences from Orient.

Therefore, the Geto-Dacians and Moesians, Carpiani and Costobocii, and all the “barbarian” tribes from the north of Danube, diddnt consume alcohol, but only mead as all “barbarians” from North. These Tendencious statements released against our ancestors are just some attacks which have a single intention: degeneration of our great and divine ancestors, the Geto-Dacians, “The most brave and fair Thracian tribe” !

thracian1

Thracian warrior

Our polygam enemies, large consumers of alcohol and drugs, seem to be envious on our ancestors and their sacred lives, as well about their divine origin.

statuie-decebal-deva

Decebal

Article written by Kogaion